Steeds meer werknemers werken vanuit huis

Afgelopen jaren is het aandeel thuiswerkers gestegen tot bijna één op de drie in 2012. De helft van de werknemers kon vorig jaar regelmatig verlof opnemen zoals gewenst. Daarnaast kon ruim één op de vijf regelmatig de eigen werktijden bepalen, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een groeiende groep werknemers werken vanuit huis. Een kwart van de werknemers gaf in 2005 aan minstens één uur per week thuis te werken. In 2012 is dit percentage gestegen tot bijna één derde. Gemiddeld wordt er bijna zes uur per week vanuit huis gewerkt.

Invloed op eigen werkuren

De helft van de werknemers kan zelf regelmatig bepalen wanneer ze verlof opnemen. Eén derde kan dit soms bepalen. 45 procent van de werknemers heeft invloed op de eigen werkuren, 22 procent kan deze regelmatig zelf bepalen en 23 procent kan dit soms.

Sector van de thuiswerkers

De meester werknemers die thuis werken zijn afkomstig van de sector onderwijs. Ruim twee derde van de werknemers werkt minstens één uur per week thuis aldus het CBS. Naar verhouding hebben de minste werknemers invloed op hun verlof en werktijd in deze sector. In de sectoren vervoer en opslag, horeca, bouw en handel wordt het minst vaak thuisgewerkt. Deze medewerkers zijn ook het minst vaak in de gelegenheid om zelf regelmatig de verlof- en werktijden te bepalen.

Bron: HRPraktijk

Modernisering Ziektewet, pas uw arbeidsovereenkomsten aan!

Donderdag 21 november 2013

Werkgevers die flexibele krachten in dienst hebben, kunnen als gevolg van de invoering van de Wet Modernisering Ziektewet met ingang van 1 januari 2014 worden geconfronteerd met een forse stijging van de ziektekostenpremies. Deze lastenverzwaring kan beperkt worden door hiermee nu in uw arbeidsovereenkomsten rekening mee te houden. 

De strenger wordende re-integratieverplichtingen van werkgevers ten opzichte van werknemers met een vast dienstverband hebben het gewenste effect en geleid tot een forse afname van de instroom in de Wet WIA. De instroom in de Ziektewet (ZW) en de Wet WIA van de zogenoemde ‘vangnetters’, werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die eindigt tijdens een ziekteperiode, blijft echter onverminderd groot. De invoering van de Wet Modernisering Ziektewet heeft dan ook tot doel dat  het ziekteverzuim en de instroom in de WIA WGA van vangnetters afnemen. De financiële betrokkenheid van werkgevers wordt vergroot om dit te bereiken.

De belangrijkste maatregel in de Wet Modernisering Ziektewet is de premiedifferentiatie. Nu hoeven werkgevers alleen een gedifferentieerde premie te betalen voor de werknemers met een vast dienstverband. Deze premie is gebaseerd op het gemiddeld aantal werknemers met een WGA-uitkering in de branche of sector. Vanaf 1 januari 2014 moeten werkgevers een gedifferentieerde premie gaan betalen voor de WGA-uitkering van de werknemers met een vast en flexibel dienstverband en een gedifferentieerde premie voor de ZW-uitkering van werknemers met een flexibel dienstverband. Daarbij wordt de wijze van premiedifferentiatie ook veranderd.

Voor het vaststellen van de gedifferentieerde premie wordt met ingang van 1 januari 2014 een onderscheid gemaakt tussen grote werkgevers, middelgrote werkgevers en de kleine werkgevers. Grote werkgevers (loonsom groter dan EUR 3.070.000) moeten een individuele premie gaan betalen die afhankelijk is van de daadwerkelijk instroom van hun eigen werknemers. Kleine werkgevers (loonsom kleiner dan EUR 307.000) blijven een sectorpremie betalen gebaseerd op het sectorgemiddelde. Voor middelgrote werkgevers (loonsom tussen de EUR 3.070.000 en EUR 307.000) komt er een combinatie van een sectorpremie en individuele premie.

Door middel van premiedifferentiatie worden de lasten van de uitkering doorberekend aan de laatste werkgever van de vangnetter. Als een vangnetter ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na het einde van het dienstverband ziek wordt en een uitkering op grond van de Ziektewet krijgt, wordt deze meegeteld bij de berekening van de premie die de werkgever moet gaan betalen. Dit betekent dat hoe meer werknemers in de ZW instromen en uiteindelijk ook in aanmerking komen voor een WGA-uitkering, hoe hoger de ZW- en WGA-premies zijn die de werkgever moet betalen.

Zolang de arbeidsongeschikte vangnetter een uitkering op grond van de ZW of de WGA ontvangt, blijft deze meetellen bij de berekening van de premie die de werkgever moet betalen. U hebt er als werkgever daarom alle belang bij dat de vangnetter zich inspant voor zijn re-integratie en zo spoedig mogelijk weer hersteld. Echter, omdat de vangnetter al uit dienst is, kunt u hem niet meer stimuleren om zich in te spannen voor zijn re-integratie door loonstopzetting of dreiging met ontslag.

Wij adviseren u daarom om een beding in de arbeidsovereenkomst op te nemen op grond waarvan de zieke vangnetter verplicht is om zich ook na het einde van het dienstverband in te spannen voor zijn re-integratie. Door het overeenkomen en handhaven van een dergelijk beding in de arbeidsovereenkomst met flexibele arbeidskrachten kunt u – indien zij ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na het einde van het dienstverband arbeidsongeschikt worden – hun herstel en uitstroom uit ZW of WGA bespoedigen en daarmee de hoogte van uw premie zoveel mogelijk beperken.

Bron: Gezond in Bedrijf

Steeds meer bedrijven eigenrisicodrager ziektewet

Steeds meer bedrijven kiezen voor eigenrisicodrager Ziektewet

Er is een grote toename ontstaan van het aantal bedrijven dat er voor kiest om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) te worden. Dit blijkt uit de cijfers van HR risk consultant Robidus. Nu de overheid de kosten van de ziektewet per 1 januari 2014 één op één aan grote werkgevers toerekent kiezen zij er voor  grip te krijgen  op de verzuimbegeleiding.

Het aantal bedrijven dat nu voor de private oplossing heeft gekozen vertegenwoordigt een totale bruto loonsom van 12,2 miljard euro. Omgerekend gaat het hier om een half miljoen werknemers.

Gedifferentieerde premie

Vanaf 2014 worden de Ziektewet-lasten direct doorberekend aan de voormalige werkgever van een flexwerker, die ziek uit dienst is gegaan. Bedrijven gaan middels een gedifferentieerde premie betalen voor hun eigen schade. Sven Kelder, directeur bij Robidus: “Dit heeft als gevolg dat het voor bedrijven steeds relevanter wordt om zelf de regie te voeren over het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheidskosten. Daarom stappen veel bedrijven uit het publieke bestel.”

Regie

De wetgever heeft als doel om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheidskosten terug te dringen. Dit kan alleen als het aantal en duur van de (Ziektewet)uitkeringen worden teruggebracht. Kelder: “Op dit moment bedraagt de gemiddelde ZW-ziekteduur bij het UWV 18,5 week, organisaties die eigenrisicodrager zijn blijken deze ziekteduur flink te kunnen verkorten.” De belangrijkste reden voor de grote werkgever om van het UWV naar  private uitvoering over te stappen, is dan ook de grotere mate van regie van werkgevers op de verzuimbegeleiding en re-integratie.  “En, misschien belangrijker nog, door de ZW-instroom te beperken wordt tevens de massale WGA-instroom aangepakt. Een enkele WGA-toekenning voorkomen leidt al gauw tot een besparing van circa €70.000,“ concludeert Kelder.

Bron: HR Praktijk 

Werkgevers bezuinigen op gezondheidsmanagement

Bezuinigingen op gezondheidsmanagement door werkgevers

De urgentie om werknemers gezond en vitaal te houden of te krijgen op de werkvloer neemt toe. Door de huidige economische crisis stijgt de werkdruk, terwijl er tegelijkertijd bezuinigd wordt op gezondheidsmanagement. Dit leidt mogelijk tot meer gezondheidsproblemen, uitval op de werkvloer en stijgende zorg- en verzuimkosten. Zo blijkt uit onderzoek van Zilveren Kruis Achmea.

Onder 525 werknemers en 718 werkgevers, blijkt uit onderzoek dat de noodzaak van gezondheidsmanagement groter is geworden dan voor heen. Mogelijk komt dit door dat minder werknemers meer werk dragen per persoon. Dit is in alle sectoren aan de orde maar vooral werkgevers binnen het MKB erkennen dit probleem (79 procent). Reden van de verhoging van de werkdruk is onder andere ontslag binnen organisaties en bezuinigingen.

Ziekte en verzuim

Een negatieve spiraal kan ontstaan als gevolg van de grotere werkdruk met een minder goede balans tussen werk en privé en weinig aandacht voor vitaliteit en gezondheid. Hoe minder fit de werknemer zich voelt, hoe minder productief de werknemer is. Dit kan leiden tot een stijging in ziekte en verzuim, wat vervolgens weer leidt tot stijgende zorg- en verzuimkosten en nog meer overbelasting op de schouders van ‘gezonde’ werknemers geeft.

Olivier Gerrits, directeur Zilveren Kruis: “Gezondheidsmanagement is van levensbelang voor bedrijven. Werknemers zijn immers de ruggengraat van een organisatie en van onze economie. De spiraal van bezuinigen, ontslag, minder aandacht voor werknemers en meer ziekte en verzuim is een alarmerende ontwikkeling. Die spiraal moeten – en kunnen – we samen doorbreken.”

Geen aandacht voor ambities

Minder vaak verdiepen werkgevers zich in de ambities van hun werknemers. Daarnaast ondersteunen zij hun medewerkers minder vaak bij een loopbaanontwikkeling, zo blijkt uit onderzoek. In 2011 bood 65 procent van de werkgevers in het MKB hun werknemers begeleiding bij de ontwikkeling van hun loopbaan. In 2013 is dit percentage gedaald met 11 procent.

Deze daling is mogelijk het gevolg van bezuinigingen. Door de economische crisis hebben werkgevers minder middelen tot hun beschikking. Daarnaast hebben veel bedrijven het naar eigen zeggen ‘nu even te druk met overleven’. Zij hebben daarom minder aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemers.

Bron: HR Praktijk