Curriculum vitae onvoldoende aangepast

Door het curriculum vitae niet aan te passen aan een specifieke hypothekeren veel kandidaten hun kansen op een aanwerving. Vele werkzoekenden sturen een algemeen curriculum vitae op naar potentiële werkgevers zonder hun potentiële bijdrage aan de onderneming extra onder de aandacht te brengen, stelde de onderzoekers van het Britse National Careers Service vast.

Spelfouten


Nalatigheid is voor 66 procent van de carrière-consultenten een reden waarom kandidaten niet voor een functie in aanmerking komen. 60 procent geeft daarnaast aan dat ook spelfouten en een courante blunder zijn.

Verzenden van algemeen CV


“Volgens 80 procent van de rekruteerders is het verzenden van een generisch curriculum-vitae de meest courante fout die door werkzoekenden wordt gemaakt,” aldus de National Careers Service. “Ook 24 procent van de werkzoekenden geeft zelf toe in het verleden nagelaten te hebben hun sollicitatie aan specifieke vacatures aangepast te hebben. Bij werklozen zegt zelfs 40 procent er vaak niet aan te denken om zijn sollicitaties aan te passen aan de aangeboden betrekking.” Volgens carrière-adviseurs is eveneens gebleken dat 65 procent van de werkzoekenden zondigt tegen de gewenste lengte van het curriculum vitae.

Ook wordt opgemerkt dat 76 procent van de sollicitanten nalaat om in zijn curriculum vitae vooral zijn sterke kanten in de schijnwerpers te plaatsen. “Ondanks al die fouten blijkt 30 procent van de werkzoekenden zich niet bewust te zijn dat hun sollicitatie niet aan de gestelde vereisten voldoet,” merkt Joe Billington, directeur van de National Careers Service, op. “Bovendien geeft slechts 30 procent van de werkzoekenden aan minstens één uur per week aan zijn curriculum vitae te werken, zoals nochtans wordt aanbevolen. Werkzoekenden investeren te weinig tijd om het optimale resultaat te halen uit hun sollicitatie, die nochtans bepalend kan zijn voor het verdere succes van hun carrière.”

Bron: Express

Bezuinigen HR werkt kostenverhogend

Organisaties met lagere Human Resources (HR) investeringen kampen steeds vaker met een hoger ziekteverzuim en personeelsverloop. Uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot en HR Strategie blijkt dat zeker in tijden van crisis een efficiënte HR-afdeling meer dan wenselijk is, daar dit zijn doel voorbij kan schieten en op haar beurt kan leiden tot aanzienlijk hogere kosten voor de organisatie.

In dit onderzoek ‘Ken- en stuurgestallen personeelsmanagement’  komt duidelijk naar voren dat bedrijven en/of instellingen met een beperkte HR-afdeling gebruikelijk minder investeren in het opleiden van medewerkers en ook een beduidend hoger ziekteverzuim en personeelsverloop hebben. Binnen de categorie waarbij één HR medewerker 125 medewerkers bedient investeren organisaties 40 procent minder in de ontwikkeling van hun medewerkers en ligt het ziekteverzuim met 4,5 procent ruim boven het gemiddelde.

Hoge verzuimkosten

Door een inkrimping van één procent ziekteverzuim kan een gemiddeld bedrijf al snel een halve ton per jaar aan kosten besparen. Voor een multinational zelfs een miljoen per jaar. “Dit is slechts een zeer beperkte indicator van de invloed van HR,” zegt onderzoeker Hella Sylva van Berenschot, “Diverse onderzoeken tonen aan dat meer aandacht voor personeel leidt tot betere organisatieresultaten.”

HR-afdelingen zijn vaak onvoldoende in staat om de toegevoegde waarde van de afdeling financieel inzichtelijk te maken. Vaak is een budgetverlaging op het gebied van personeelsbeleid een gevolg daarvan. ”Door de specifieke resultaten van HR beter meetbaar en uitlegbaar te maken voor de eigen organisatie, zal HR niet enkel als kostenpost worden gezien, maar als logische investering,” vult Johan van Dam van Berenschot aan.

Bron: HR Praktijk

Ondernemers investeren in MKB

Ondernemers investeren in mkb via nieuw fonds.

Middels een nieuw investeringsfond willen gerenommeerde ondernemers geld in het mkb steken. Daarom is het Stimuleringsfonds Ondernemend Oranje Kapitaal (OOK) gelanceerd.

De initiatiefnemers zijn onder andere oud CEO van Friesland Campina André Olijslager en bestuursvoorzitter van ING Groep Jan Hommen. Daarnaast zijn een aantal ‘succesvolle’ Nederlandse – al dan niet voormalige – directeur-grootaandeelhouders (dga’s) en ceo’s betrokken bij de lancering van dit nieuwe fonds.

OOK wordt omschreven als een fonds van, voor en door ondernemers. Om de Nederlandse economie een impuls te geven wil het investeringsfond kapitaal beschikbaar stellen. Naast ceo’s en dga’s zullen pensioenfondsen geld in het fonds steken.

Innovatie

Het fonds richt zich op gevestigde bedrijven die al enig succes hebben geboekt. Groei en innovatie zijn belangrijke criteria.

De beoogde fondsomvang is ten minste 100 miljoen euro. Investeerders kunnen deelnemen vanaf honderdduizend euro. In ruil daarvoor kunnen zij rekenen op een ‘aantrekkelijk en duurzaam rendement’.

Het plan is om minimaal 10 procent van de fondsomvang te gebruiken voor de financiering van starters. Dit gebeurt door middel van investeringen in een bestaand durfkapitaalfonds.

Het nieuwe fonds wil niet alleen kapitaal, maar ook kennis en een netwerk beschikbaar stellen aan bedrijven.

“Innovatieve bedrijven, starters en groeiers zijn gebaat bij een divers aanbod aan financieringsmogelijkheden. Participaties horen daarbij. Ook de combinatie van coaching, kennis, netwerk en kapitaal die het OOK biedt, juich ik toe”, alus Michaël van Straalen, waarnemend voorzitter van MKB-Nederland, in een reactie.

Eind augustus was Jan Hommen ook al betrokken bij de lancering van het Oranje Handelsmissiefonds. Dit fonds verleent vijf jaar lang aan tien Nederlandse bedrijven zoveel mogelijk steun bij een stap naar het buitenland. Het gaat hierbij vooral om het delen van kennis en een internationaal netwerk.

Door: NU.nl

Blijft ziekteverzuim op een laag niveau

Het ziekteverzuim in Nederland daalt sinds 2004. In 2012 was het verzuimpercentage zelfs op het laagste niveau sinds 16 jaar (4%).

Laag ziekteverzuim sinds 2004

Gedurende 1996-2012 laat het ziekteverzuim twee periodes zien. Van 1996 tot en met 2003 fluctueerde het ziekteverzuim tussen de 4,6 en 5,5 procent, gemiddelde in die periode is 5,1 procent.
Vanaf 2004 zit het verzuimpercentage op een constant niveau. Het gemiddelde verzuimpercentage in de periode 2004-2012 kwam uit op 4,1 procent.

Daling verzuim door Wet Verbetering Poortwachter

De daling van het ziekteverzuim begint na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter op 1 april 2002. De bedoeling van deze wet is om de instroom in het sociale vangnet voor arbeidsongeschikten te beperken. Werkgevers zijn in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. En dat werpt z’n vruchten af.

Verwachte stijging in 2013

In het eerste kwartaal van 2013 laat het verzuimpercentage weer een lichte stijging zien. De vraag is of dit incidenteel is of dat we te maken hebben met een licht stijgende trend. Niet ondenkbeeldig in het licht van de problematiek rond de financiële situatie van veel gezinnen. Eén op de vijf gezinnen heeft te maken met financiële problemen. Vier op de vijf bedrijven heeft medewerkers met schuldproblematiek. Feit is dat deze mensen vaker ziek zijn en dus een stijging van het ziekteverzuim tot gevolg kunnen hebben.

Bron: Gezond in bedrijf.